BANKKÁRTYÁVAL IS fizethetsz!

Privacy policy

SCROLL DOWN FOR ENGLISH CONTENT

 

dr. Juhász Dávid Imre e.v.

Adatvédelmi szabályzat

Bevezetés

dr. Juhász Dávid Imre e.v.

Drjuhaszdavid.hu Adatkezelési tájékoztató

A/Az dr. Juhász Dávid Imre e.v. (4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A, adószám: 67483433-1-35, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 67483433702223115) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://drjuhaszdavid.hu/adatvedelem A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: dr. Juhász Dávid Imre e.v.
Székhely: 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A E-mail: djuhasz94@gmail.com
Telefon: +36 70 358 9026

Fogalom meghatározások

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 2. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 3. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 4. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 5. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 2. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 3. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 4. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 5. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Jelszó

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

 

Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása,6. cikk (1) bekezdés c) továbbá a szerződés létrehozása,pontja, és a számvitelről tartalmának meghatározása,szóló 2000. évi C. törvény módosítása, teljesítésének figyelemmel169. § (2) bekezdése kísérése, az abból származó díjak

számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztrációkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A címen, e-mail útján a/az djuhasz94@gmail.com e-mail címen, telefonon a +36 70 358 9026 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja:
1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
8. Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a
következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Munkamenet Az elektronikus kereskedelmiA vonatkozó sütik (session) szolgáltatások, valamint az

információs társadalmi szolgáltatásoklátogatói munkamenet lezárásáig egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)tartó időszak
bekezdése

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama

Állandó mentett sütik

vagyAz elektronikus kereskedelmiaz érintett törléséig szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Statisztikai sütik

Az elektronikus kereskedelmi1 hónap - 2 év szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)
A cookie-k tételes felsorolása:

1) _cfduid - 30 nap, 2) cart_sig - 14 nap 3) CookieConsent - 1 év, 4) securecustomersig - 20 év 5) cookietest - azonnali 6) storefront/page - azonnali 7) storefront/session-attribution - azonnali 8) storefront/track 9) _landing_page - 13 nap 10) _orig_referrer - 13 nap, 11) _shopify_y - 2 év 12) _y - 2 év 13) _s - 1 nap 13) _shopify_s - 1 nap 14) _shopify_fs - 2 év 15) _shopify_sa_t - 1 nap 16) _shopify_sa_p - 1 nap

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.03.23 · Generálás dátuma: 2020.03.23 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu

6

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé

tétele.

Az érintett hozzájárulása,

6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A címen, e-mail útján a/az djuhasz94@gmail.com e-mail címen, telefonon a +36 70 358 9026 számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 12. Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a
következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
a hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panaszkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a/az 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A címen, e-mail útján a/az djuhasz94@gmail.com e-mail címen, telefonon a +36 70 358 9026 számon.

7. Tájékoztatjuk, hogy

a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
a szerződés megkötésének
előfeltétele a személyes adatok kezelése.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a
következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)
Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a

jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

2. Egyes adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség

Tárhely-szolgáltatás

Shopify, 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada

Egyéb adatfeldolgozó (pl. online számlázás, webfejlesztés, marketing)

Online számlázó: számlázz.hu, KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest,

Záhony utca info@szamlazz.hu

7.,

3. Adattovábbítás harmadik fél részére

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

Adatkezelő tevékenysége Név, cím, elérhetőség

Fuvarozás

GLS
General
Hungary
Kft. 2351 Alsónémedi GLS

Európa u. hungary.com

2. info@gls-

Futárszolgálat, GLS Logistics Systems Csomag-Logisztikai

Online fizetés

OTP Simple Pay, OTP Mobil Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Közösségi oldalak

1.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

4.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő

  nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 2. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 3. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 4. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül

tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez
2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását,

integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az

adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
4.az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának

rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 1. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók

  esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén

  központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

 2. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg

  eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges,

  elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

 3. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott

  szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

 4. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai

védelem):
1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.

 

2.Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni

 1. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

 2. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

 3. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

Informatikai védelem

 1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.

 2. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

 3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.

 4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

 5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás
aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 

__________________________________________________________________________

ENGLISH

dr. Juhász Dávid Imre e.v.

Drjuhaszdavid.hu Policy Privacy

dr. Juhász Dávid Imre e.v. (4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A, adószám: 67483433-1-35, cégjegyzékszám: 67483433702223115), (hereinafter: Service-provider, Data processor) submits to the following policy.
The following Privacy Policy is provided in line with REGULATION (EU) 2016/679 of the EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95 /46/EC (General Data Protection Regulation.

This Privacy Policy regulates the data processing of the https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu
This Privacy Policy can be found on: https://drjuhaszdavid.hu/adatvedelem

Modifications to the Privacy Policy become effective when they appear on the webpage above. THE DATA CONTROLLER AND CONTACT INFORMATION:

Name: dr. Juhász Dávid Imre e.v.
Seat: 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A E-mail: djuhasz94@gmail.com
Telephone: +36 70 358 9026

EXPLANATORY TERMS

following

websites:

1. “personal data”: any information relating to an identified or identifiable natural person ("data subject"); identifiable by a natural person who, directly or indirectly, in particular by virtue of one or more factors such as name, number, position, online identification or physical, physiological, genetic, intellectual, economic, cultural or social identity of the natural person identified;

2. “data management”: the totality of any operation or operations carried out in an automated or non-automated manner on personal data or data files, such as collecting, recording, organising, tagging, storing, modifying or modifying, querying, inspecting, using, communicating, distributing or otherwise making available, aligning or linking, limiting, deleting or destroying personal data;

3. “data controller”: any natural or legal person, public authority, agency or any other body that determines the purposes and means of handling personal data individually or with others, where the purposes and means of data processing are defined by EU or national law, the data controller or the particular aspects of the designation of the data controller may also be defined by EU or national law;

4. “data processor”: any natural or legal person, public authority, agency or any other body that manages personal data on behalf of the data controller;

5. “recipient”: a natural or legal person, a public authority, agency or any other body with whom or with which personal data is communicated, whether or not it is a third party. Public authorities which have access to personal data in an individual investigation in accordance with EU or national law shall not be considered recipients; the management of those data by those public authorities must comply with the applicable data protection rules in accordance with the

 

purposes of data management;

6. “the contributor concerned”: a voluntary, specific and appropriate informed and explicit statement of the will of the person concerned by which he or she expresses the statement or confirmation by means of an inadvertent act of affirmation that he or she has consented to the processing of personal data concerning him or her;

7. “data protection incident”: a security breach resulting in accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or unauthorized access to personal data transmitted, stored or otherwise treated.

The Principles Of Personal Data Management

Personal data:

1. must be legally and fairly handled and transparent to the person concerned ("lawfulness, fairness and transparency");

2. is collected for specified, clear and legitimate purposes and is not treated in a manner incompatible with these purposes; in accordance with Article 89 (1), no further data handling ("end-use") for purposes of public interest archiving for scientific and historical research purposes or for statistical purposes that shall be considered incompatible with the original purpose;

3. must be appropriate and relevant to the purposes of data management and should be limited to the need ("saving of the data");

4. must be accurate and, if necessary, up-to-date; all reasonable measures must be taken to correct or correct inaccurate personal data for the purposes of data management ("accuracy");

5. must be stored in a form that permits the identification of the data subjects only for the time needed to manage the personal data; the retention of personal data may only take place if the personal data are processed in accordance with Article 89 (1) for public interest archiving, for scientific and historical research purposes or for statistical purposes, in accordance with the rights and subject to appropriate technical and organisational measures for the protection of their freedoms ("limited storage");

6. shall be managed in such a way as to ensure adequate security of personal data, including the protection against unauthorised, unlawful, unintentional, loss or destruction of data ("integrity and confidentiality") by means of appropriate technical or organisational measures.

The Data Controller is responsible for the above, and must be able to demonstrate compliance ("accountability").
The Data Controller declares that data management is carried out in accordance with the principles set out in this section.

Data management related to the webshop operation/use of service 1. Fact of data collection, the range of managed data and the aim of data management:

Personal data

Aim of data management

Legal Basis

Username Identification, enabling registration.

Article 6 (1) (b) GDPR and 13 / A. (3) of Act on E- commerce.

Password It is for secure access to the user account.

First name and last name It is necessary for you to contact, to purchase and to issue a regular

invoice.

E-mail address It is necessary for contact.

Telephone It is necessary for contact and more efficient matching of billing or

shipping issues.

Billing name and address

The issuance of a regular invoice,
the creation of the contract, the
definition, modification, fulfillment
of the contract, the billing of the
charges arising therefrom and theArticle 6 (1) (c) and Article enforcement of the related claims. 169 (2) of Act C of 2000 on

Accounting

Delivery name and address

Allowing home delivery.

Article 6 (1) (b) GDPR and 13 / A. (3) of Act on E- commerce.

The date of purchase / registration.

The fulfillment of techincal operation.

The IP address at the time ofThe fulfillment of techincal purchase / registration. operation.

It is not necessary for the username, nor the email address to contain any personal data.

2. Range of Customers: Everybody registered/making a purchase on the website.

3. Duration of data handling, deadline for data deletion: If one of the conditions set out in Article 17 (1) of the GDPR is met, the person concerned shall continue to apply for cancellation. Any deletion of any personal data provided by the data subject shall be communicated to the data subject electronically in accordance with Article 19 of the GDPR. If the data subject's cancellation request also covers the email address specified by him / her, the data manager will also delete the email address after the notification. Except in the case of accounting documents, under § 169 (2) of Act C of 2000 on Accounting, these data must be retained for eight years.

The accounting document (including general ledger accounts, analytical and accounting records) supporting the accounts directly and indirectly must be kept in a legible form for at least 8 years, retrievable by reference to the accounting records.

4. Possible persons working as Data Controllers that are entitled to know the data, the recipients of personal data: Personal data may be handled by the sales and marketing staff of the Data Controller, respecting the above principles.

5. Rights of data subjects involved in data management:

The data subject may apply to the data controller for access to, correction, deletion or limitation of the personal data concerning him, and
the data subject has the right to data storage and to withdraw the consent at any time.

6. It is possible to initiate, delete, modify or restrict access to personal data, transferability of data, and objection to data processing in the following ways:

By post at the address: 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A Via e-mail: djuhasz94@gmail.com
By telephone: +36 70 358 9026

7. Legal basis for data management:

7.1. Article 6 (1) (b) and (c) of the GDPR,

7.2. In accordance with the CVIII Act of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services, (hereinafter referred to as Act on E-commerce) 13 / A. Section (3):

The service provider may manage the personal data that is technically necessary for the provision of the service in order to provide the service. The Service Provider shall, in the event that the other conditions are identical, select and in any case operate the tools used in the provision of the information society service in such a way that personal data will be processed only if it is strictly necessary for the service however, in this case only to the extent and for the time necessary.

7.3. Article 6 (1) (c) in the case of an invoice in accordance with accounting legislation.
7.4. In the event of the claim arising from the contract, Act V of 2013 on the Civil Code 6:21. § 5 years.
6:22. § [Limitation]
(1) Save as otherwise provided in this Act, claims shall expire in five years.
(2) The limitation period begins when the claim becomes due.
(3) An agreement to change the limitation period shall be in writing.
(4) The limitation period is null and void.

8. Please be advised

that data management is required for the performance of the contract and for the submission of an offer. It is required to provide personal information so that we can fulfill your order.
Failure to provide data
will mean that we will not be able to process your order.

USE OF THE GOOGLE ANALYTICS

1. This website uses Google Analytics, which is the webanalyser service of Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses so called “cookies”, which are word files that are saved on your computer, and that help the analysis of the website usage of = Users.

2. The information generated by the cookies associated with the User's use of the Site is typically stored and stored on a Google server in the US. By activating the IP anonymization web site, Google will shorten the User's IP address within the Member States of the European Union or other States party to the European Economic Area Agreement.

3. The full IP address will only be forwarded to Google's server in the US and shortened there only in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate how the user has used the website, to provide the website operator with reports related to the web site activity, and to provide the website operator with reports related to the activity of the website and to provide additional services related to the use of the website and the internet.

4. Within Google Analytics, the IP address transmitted by the User's browser is not reconciled with other Google data. The User may prevent the storage of cookies by properly configuring his / her browser, however, please note that in this case not all features of this website may be fully utilized. You may also prevent Google from collecting and processing the User's information on your use of the Website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in at the following link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Use of Cookies

1. Webshop-specific cookies are so-called "password-protected session cookies", "shopping cart cookies", and "security cookies", "Cookies required", "Functional cookies", and "Cookies that are responsible for managing the stats of a website”, that require no prior consent from users.

2. The fact of data handling, the range of data processed: Unique identification number, times, dates. 3. The range of customers: All the people who visiting the website.
4. Aim of data management: Identifying users, to register your "shopping cart" and tracking visitors. 5. Term of data management, deadline for deletion of data:

page5image64527680

Type of cookie

Legal basis for data handling

Duration of data management

Treated data

Session cookies

In accordance with the CVIII Act of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services, Law 13 / A. § (3)

The relevant

session until the end of a visitor's session

connect.sid

Permanent or saved cookies

In accordance with the CVIII Act of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services, Law 13 / A. § (3)

until the affected person is deleted

Statistical

In accordance with

1 month - 2

cookies

the CVIII Act of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services, Law 13 / A. § (3)

years

6. The potential data managers entitled to know the data: With the use of cookies the service provider does not manage personal data.

7. Giving information on the rights of the Customers related to data management: Customers can delete cookies in the Tools/Settings menu of the browser generally at the menu item Data protection.

8. Legal basis of data management: No consent is required if the sole purpose of the use of cookies is the communication service provided through the electronic communications network or the provision of information society services expressly requested by the subscriber or user.

9. Most browsers that our users use allow you to set which cookies to save and allow (specified) cookies to be deleted again. If you restrict or save third-party cookies on specific websites, this may in some circumstances result in our website not being fully usable. Here is information on how to customize cookie settings for standard browsers:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)
List of the cookies:

1) _cfduid - 30 days, 2) cart_sig - 14 days 3) CookieConsent - 1 year, 4) securecustomersig - 20 years 5) cookietest - immediate 6) storefront/page - immediate 7) storefront/session-attribution - immediate 8) storefront/track 9) _landing_page - 13 days 10) _orig_referrer - 13 nap, 11) _shopify_y - 2 years 12) _y - 2 xears 13) _s - 1 day 13) _shopify_s - 1 day 14) _shopify_fs - 2 years 15) _shopify_sa_t - 1 day 16) _shopify_sa_p - 1 day

Newsletter, DM activity

1. According to § 6 of Act XLVIII of 2008 on the fundamental conditions of economic advertising activity the Customer may give consent in advance to the Service Provider for sending him/her advertisements and other consignments via the addresses given at registration.

2. Furthermore, the Customer may give consent to the Service Provider for managing the personal data for sending advertisements bearing in mind the regulations of the present guide.

3. The Service Provider shall send no unwanted advertisements and the Customer has the option to unsubscribe to the sending of advertisements without any limitations and without having to provide justification. In such case, the Service Provider shall delete all information – required for sending the messages – from the register and send no further offers. Customer can unsubscribe from receiving advertisements by clicking on the link in the message.

4. The fact of data collection, range of managed data and the aim of data management:

Personal data

Aim of data management

Legal basis

Name, e-mail address. Identification, admit of subscriptionThe consent of the data on the newsletter. subject,

Article 6 (1) (a)
Section 6 (5) of the Act

Date of subscription

The fulfillment of technical operation.

XLVIII. On the basic conditions and certain limitations of the economic advertising activity.

IP address at the time ofThe fulfillment of technical subscription operation.

5. Stakeholders: All stakeholders who subscribe to the newsletter.

6. The aim of data collection: sending electronic messages (email, text message, push notification) containing advertisements to the Customer giving information on actual products, discounts, new functions, etc.

7. The time period of data management and the deadline of deletion of data: until the withdrawal of the consent, i.e. unsubscribing from the newsletter.

8. The potential data managers entitled to know the data, the recipients of personal data: Personal data can be managed by the sales and marketing staff of the data manager in respect for the above principles.

9. Rights of data subjects involved in data management:

The data subject may apply to the data controller for access to, correction, deletion or limitation of the personal data concerning him or her, and
may object to the handling of such personal data as well
the data subject has the right to data storage and to withdraw the consent at any time.

10. It is possible to initiate, delete, modify or restrict access to personal data, transferability of data, and objection to data processing in the following ways:

By post at the address: 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A Via e-mail: djuhasz94@gmail.com
By telephone: +36 70 358 9026

11. The users are free to unsubscribe from the newsletters at any time, with no cost. 12. We inform you
that
Data management is based on your consent.

• You must provide personal information so that we can respond to the message.
• Failure to provide data
has the consequences of not being able to complete your request.
• We inform you that you can withdraw your consent at any time by clicking on unsubscribe.
• Withdrawal of consent does not affect
the legality of the consent-based prerevocation data management.

Complaint handling
1. The fact of collecting data, the scope of the data processed and the aim of data management:

2. Range of Customers: Anyone who buys on the website and makes a valid complaint about the quality.

3. Time of data handling, deadline for data deletion: Copies of the record of the objection, of the transcript and of the response thereto shall be given in accordance with the CLV of 1997 on Consumer Protection. Act 17 / A. Section 7 (7) of

Personal data

Aim of data management

Legal basis

First name and last name Identification, contact.

Article 6 (1) (c) and Act 17 / A. (7) of CLV 1997 on Consumer Protection.

E-mail address

Keeping contact.

Telephone

Keeping contact

Name and address for invoice Identification, handling quality concerns, issues, and issues with the

ordered service.

this Act shall be retained for five years.

4. Possible data controlelrs entitled to know the data, the recipients of personal data: Personal data can be managed by the sales and marketing staff of the Data Controller in respect for the above principles.

5. Rights of data subjects involved in data management:

The data subject may apply to the data controller for access to, correction, deletion or limitation of the personal data concerning him, and
The data subject has the right to data storage and to withdraw the consent at any time.

6. You may initiate access, deletion, modification, or limitation of the handling of personal data, and the portability of data in the following ways:

By post at the address: 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A Via e-mail: djuhasz94@gmail.com
By telephone: +36 70 358 9026

7. We inform you that:

the provision of personal data is based on a legal obligation.
The processing of personal data is a
prerequisite for concluding a contract.
be
obliged to provide personal information to handle your complaint.
Failure to provide data has the
consequence that we will not be able to handle your complaint.

RECIPIENTS, ADDRESSED WITH THE PERSONAL DATA

„Recipient”: means any natural or legal person, public authority, agency or any other body with which personal data are disclosed, whether or not a third party is involved.

Data processors (who are managing data in the name of the data manager)

The Data Controller places great emphasis on using only data processors who either provide adequate guarantees to implement data management in compliance with GDPR requirements and to ensure adequate technical and organizational measures to protect the rights of stakeholders.

The data processor and any person acting under the control of the controller or the data processor who has access to personal data shall treat the personal data contained in these rules only in accordance with the instructions of the controller.

The controller is responsible for the data processing activities. The data processor is only liable for damages caused by data management if he or she has not complied with the obligations specified in the GDPR specifically for processors, or if the data controller has ignored or acted contrary to the lawful instructions of the data controller.

There is no substantive decision-making on data processing by the data processor.

The data controller can use a hosting provider to deliver the IT back-office, as well as a courier service to deliver the ordered products as a data processor.

Particular data processors

Data management activity Name Address, contact

Storage-provider

Shopify, 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada

Data processer used during theOnline számlázó: számlázz.hu, data management KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7., info@szamlazz.hu

page8image64682048

Transmission of data to third parties

third party” means any natural or legal person, public authority, agency or any other body which is not the same as the data subject, the controller, the data processor or the persons empowered to process personal data under the direct control of the controller or processor; they got;

Third-party data controllers, in their own name, manage their personal data in accordance with their own privacy policies.

Data management activity Name, address, contact

Transport

GLS
General
Hungary
Kft. 2351 Alsónémedi GLS

Európa u. hungary.com

2. info@gls-

Futárszolgálat, GLS Logistics Systems Csomag-Logisztikai

Online Payment

OTP Simple Pay, OTP Mobil Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

SOCIAL WEBSITES

1. The fact of data collection, range of managed data: name and public profile image of the Customer registered at Facebook/Twitter/Pinterest/YouTube/Instagram etc.

2. Concerning: Anyone who has registered on Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram etc. social networking sites and "liked" the Service Provider's social networking site or contacted the Data Controller through a social networking site.

3. Purpose of the data collection: To share, or "like”, promote certain content elements, products, actions of the web site or the website itself on social networking sites.

4. Duration of data processing, deadline for deletion of data, person of possible data controllers who are able to know the data and details of the data management rights of the data subjects: Information about the source, their handling, the method of transfer and the legal basis of the data can be consulted on the given social networking site. Data management takes place on social networking sites, so the duration of the data handling, the ways of deleting and modifying the data are governed by the rules of the respective community site.

5. Legal base of data management: voluntary consent of the Customer for the management of personal data at community sites.

CUSTOMER SERVICES AND OTHER DATA MANAGEMENT

1. Should you have any questions or problems in using our data management services, you may contact the Data Controller in the ways specified on the website (telephone, e-mail, social networking sites, etc.).

2. The Data Controller deletes the incoming emails, messages, on phone, or anything on any social media site, etc. that contains the name and email address or any other given personal information of the customer, after 2 years from the start of the service.

3. Data handling not listed in this policy will be provided at the time of data collection.

4. The Service Provider is obliged to provide guidance, information, data and documents upon exceptional request of the authorities or upon request of other bodies authorised by law.

5. In these cases, the Service Provider will provide the requester with personal data only to the extent and to the extent necessary to fulfill the purpose of the request, provided that the exact purpose and scope of the data have been indicated.

CUSTOMER RIGHTS

1. The right of access

You are entitled to receive feedback from the Data Controller about whether your personal data is being processed and, if such processing is in progress, you have the right to have access to your personal information and the information listed in the decree.

2. The right of rectification

You are entitled to request the Data Controller to rectify any inaccurate personal information that he or she is required to do without undue delay. Taking into account the purpose of data management, you are entitled to request the supplementation of incomplete personal data, including by means of a supplementary statement.

3. The right to deletion

You are entitled to request that the Data Controller, without undue delay, disclose personal information about you, and that the Data Controller is obliged to delete personal information about you, without undue delay, under certain conditions.

4. The right to be forgiven

If the data controller has disclosed the personal data and is required to delete it, it shall reasonable steps, including technical measures, to take into account the cost of available technology and implementation, in order to inform the data controllers handling the data that you have applied for the personal data in question pointing links or deleting a duplicate or duplicate of these personal data.

5. The right to restrict data management

You are entitled to request that your Data Controller restricts your data handling if one of the following conditions is met:

You dispute the accuracy of your personal data; in this case, the restriction applies to the period of time that the data controller can check the accuracy of personal data;
Data handling is illegal and you are opposed to the deletion of data and instead asks you to restrict them;
The data controller no longer needs personal data for data processing, but you require them to submit, enforce, or protect legal claims;

You have objected to data manipulation; in this case, the restriction applies to the period when it is established that the legitimate reasons for the data controller have priority over your legitimate reasons.

6. The right to data storage

You are entitled to receive personal data that is made available to you by a data controller in a fragmented, widely used machine-readable format and is entitled to transfer this data to another data controller without this being obstructed by the Data Controller whose provided personal information to you (...)

7. The right ro protest

You are entitled to object to the handling of your personal information (...), including profiling based on these provisions, for any reason relating to your own situation.

8. Protest in case of direct business acquisition

If your personal data is handled for direct business, you are entitled to protest at any time against the handling of personal data relating to it, including profiling, if it is related to direct business acquisition. If you object to personal data being handled for direct business purposes, your personal information can no longer be handled for that purpose.

9. Automated decision-making in individual cases, including profiling

You are entitled to exclude the scope of any decision based solely on automated data handling, including profiling, which

would have a bearing on it or affect it significantly.
The preceding paragraph shall not apply if the decision is:

You are required to conclude or complete a contract between you and the data controller;
the granting of the right to a data controller is subject to the law of the European Union or of the Member States which also lays down appropriate measures to protect your rights and freedoms and legitimate interests; or
based on your explicit consent.

DEADLINE FOR ACTION

The Data Controller informs you of any measures taken in response to these requests without undue delay but in any way within one month of receipt of the request.

If necessary, it may be extended by two months. The controller will inform you about the extension of the deadline by indicating the cause of the delay within one month of receipt of the request.

If the Data Controller fails to take action upon your request, he or she will notify you without delay and at the latest within one month of the receipt of the request for reasons of non-action and whether you may file a complaint with a supervisory authority and exercise its right of appeal.

SECURITY OF DATA MANAGEMENT

The Data Controller and the Data Processor shall take appropriate technical and organisational measures to take into account the state of science and technology and the costs of implementation, the nature, scope, circumstances and objectives of data management and the risk of varying probability and severity of natural persons' rights and freedoms to guarantee an adequate level of data security, including, inter alia, where appropriate:

1. the pseudonymization and encryption of personal data;

2. ensuring, maintaining, integrity, availability and resilience of the continuing confidentiality of systems and services used to manage personal data;

3. in the case of a physical or technical incident, the ability to restore access to personal data and the availability of data in good time;

4. the procedure for systematic testing, assessment and evaluation of the effectiveness of technical and organisational measures taken to ensure the security of data processing.

5. The data processed must be stored in such a way as to prevent unauthorized access. In the case of paper-based data carriers, by establishing the order of physical storage, filing, and using the central authorization system for data processed in electronic form.

6. The method of storing the data using the IT method must be chosen so that it can be deleted at the end of the period for deletion of data, or if it is necessary for other reasons, subject to a different cancellation deadline. The deletion must be irreversible.

7. Paper-based media shall be deprived of personal data by means of a document shredder or by an external document destruction organisation. In the case of electronic data carriers, physical destruction shall be ensured in accordance with the rules on the disposal of electronic media and, where necessary, the safe and irrevocable deletion of data shall be made in advance.

8. The Data Controller will take the following specific data security measures:
In order to ensure the security of personal data handled on paper, the Service Provider applies the following measures

(physical protection):
1. Place documents in a secure, lockable dry room.
2. The Service Provider's building and premises are equipped with fire protection and property protection equipment. 3. Personal data may only be accessed by authorised persons and not accessible to third parties.

4. In the course of his work, the Service Provider's employee may only leave the room where data is being processed, to block the media entrusted to him or to close the room.

5. If digitization of paper-based personal data is carried out, the rules governing digitally stored documents should apply. IT protection

1. The computers and mobile devices (other data carriers) used for data management are the property of the Service Provider.

2. The computer system containing personal data used by the Service Provider is virus-protected.
3. The Service Provider uses data backups and archives to ensure the security of digitally stored data. 4. The central server machine may be accessed only by duly authorized persons.
5. The data on the computers can only be accessed with a username and password.

INFORMING THE PERSON CONCERNED ABOUT THE PRIVACY INCIDENT

If the privacy incident is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the data controller shall inform the data subject of the privacy incident without undue delay.

Information given to the data subject should be clearly and easily understood and the nature of the privacy incident must be disclosed and the name and contact details of the Data Protection Officer or other contact person providing additional information should be disclosed; the likely consequences of a data protection incident should be described; describe measures taken or planned by the data controller to remedy a data protection incident, including, where appropriate, measures to mitigate any adverse consequences of a data protection incident.

The person concerned shall not be informed if any of the following conditions are met:

the Data Controller has implemented appropriate technical and organizational protection measures and applied these measures to the data covered by the data protection incident, in particular the measures, such as the use of encryption, which make it impossible for persons who are unauthorized to access personal data the data; after the data protection incident, the Data Controller has taken further measures to ensure that high risk for the rights and freedoms of the person concerned is no longer likely to be realised;

Informing would require disproportionate efforts. In such cases, the data subject shall be informed by means of publicly disclosed information or a similar measure shall be taken to ensure that such information is equally effective.

If the Data Controller has not yet notified the data subject of the data protection incident, the supervisory authority may, after considering whether the privacy incident is likely to pose a high risk, may inform the data subject.

REPORTING A PRIVACY INCIDENT TO THE AUTHORITY

The data protection incident shall be reported to the supervisory authority under Article 55 without undue delay and, if possible, no later than 72 hours after the data protection incident becomes known, unless the data protection incident is unlikely to pose a risk to the rights of natural persons and freedom. If the notification is not filed within 72 hours, the reasons for proving the delay must also be enclosed.

REVIEW FOR MANDATORY DATA MANAGEMENT

If the period of mandatory data management or the periodic review of its necessity is not specified by law, local government regulation or a binding act of the European Union, the controller shall review at least every three years from the commencement of the data processing that it or the processor acting on its behalf or on its instructions is managed personal data management is necessary for the purpose of data management.

The circumstances and results of this review shall be documented by the Data Controller, and shall be retained for a period of ten years after the review has been conducted and made available to the Authority at the request of the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (hereinafter referred to as the Authority).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

COMPLAINT OPPORTUNITY

A complaint regarding the possible breaching of the law by the data manager can be made to the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information:

Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Mailing address: 1530 Budapest, P.O.Box: 5.
Telephone: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

CLOSING REMARKS

The following regulations were accounted in the course of composing the guide:

REGULATION (EU) 2016/679 of the EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95 /46/EC (General Data Protection Regulation
2011 CXII. Law on information self-determination and freedom of information (hereinafter: Infotv.)

Act CVIII of 2001 - Act on Electronic Commerce and Information Society Services (especially Section 13 / A) Act XLVII of 2008 - Act on the Prohibition of Unfair Commercial Practices against Consumers;
Act XLVIII. Of 2008 – the basic conditions and certain limitations of economic advertising activity (in particular Article 6)

XC. Law of 2005 on Eletronic Freedom of Information
Act C of 2003 on Electronic Communications (specifically Article 155)
No. 16/2011. an opinion on the EASA / IAB Recommendation on Best Practice in Behavioral Online Advertising Recommendation of the National Data Protection and Information Authority on the data protection requirements for prior information